تبلیغات
وب - sss
وب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : sianaashoor
نظرسنجی
با طرز تهیه ی وبلاگ و مواد لازم و خوش مزه موافق هستید؟// vAtu.cfg
seta r_mode "4"
seta ai_badPathSpam "0"
seta ai_corpseCount "0"
seta ai_debugAccuracy "0"
seta ai_debugCoverSelection "0"
seta ai_debugMeleeAttackSpots "0"
seta ai_debugThreatSelection "0"
seta ai_ShowCanshootChecks "0"
seta ai_showClaimedNode "0"
seta ai_showRegion "0"
seta cg_blood "0"
seta cg_brass "0"
seta cg_centerPrintY "-60"
seta cg_chatHeight "8"
seta cg_chatTime "12000"
seta cg_connectionIconSize "0"
seta cg_crosshairAlpha "1"
seta cg_crosshairAlphaMin "0.5"
seta cg_crosshairDynamic "0"
seta cg_crosshairEnemyColor "1"
seta cg_cursorHints "4"
seta cg_debugInfoCornerOffset "0 0"
seta cg_descriptiveText "1"
seta cg_drawBreathHint "1"
seta cg_drawCrosshair "1"
seta cg_drawCrosshairNames "1"
seta cg_drawFPS "Simple"
seta cg_drawFPSLabels "1"
seta cg_drawFriendlyNames "1"
seta cg_drawLagometer "0"
seta cg_drawMantleHint "1"
seta cg_drawSnapshot "0"
seta cg_drawTurretCrosshair "1"
seta cg_enemyNameFadeIn "250"
seta cg_enemyNameFadeOut "250"
seta cg_fov "80"
seta cg_friendlyNameFadeIn "0"
seta cg_friendlyNameFadeOut "1500"
seta cg_gameBoldMessageWidth "390"
seta cg_gameMessageWidth "455"
seta cg_headIconMinScreenRadius "0.02"
seta cg_hintFadeTime "100"
seta cg_hudChatIntermissionPosition "5 110"
seta cg_hudChatPosition "5 150"
seta cg_hudDamageIconHeight "64"
seta cg_hudDamageIconInScope "0"
seta cg_hudDamageIconOffset "128"
seta cg_hudDamageIconTime "2000"
seta cg_hudDamageIconWidth "128"
seta cg_hudGrenadeIconEnabledFlash "0"
seta cg_hudGrenadeIconHeight "25"
seta cg_hudGrenadeIconInScope "1"
seta cg_hudGrenadeIconMaxHeight "104"
seta cg_hudGrenadeIconMaxRangeFlash "500"
seta cg_hudGrenadeIconMaxRangeFrag "250"
seta cg_hudGrenadeIconOffset "50"
seta cg_hudGrenadeIconWidth "25"
seta cg_hudGrenadePointerHeight "12"
seta cg_hudGrenadePointerPivot "12 27"
seta cg_hudGrenadePointerPulseFreq "11"
seta cg_hudGrenadePointerPulseMax "3"
seta cg_hudGrenadePointerPulseMin "-3"
seta cg_hudGrenadePointerWidth "25"
seta cg_hudMapBorderWidth "2"
seta cg_hudMapFriendlyHeight "15"
seta cg_hudMapFriendlyWidth "15"
seta cg_hudMapPlayerHeight "20"
seta cg_hudMapPlayerWidth "20"
seta cg_hudMapRadarLineThickness "0.15"
seta cg_hudProneY "-160"
seta cg_hudSayPosition "5 126"
seta cg_hudStanceHintPrints "0"
seta cg_hudVotePosition "5 220"
seta cg_invalidCmdHintBlinkInterval "600"
seta cg_invalidCmdHintDuration "1800"
seta cg_laserLight "0"
seta cg_mapLocationSelectionCursorSpeed "0.6"
seta cg_marks "1"
seta cg_marks_ents_player_only "1"
seta cg_overheadIconSize "0.7"
seta cg_overheadNamesGlow "0 0 0 1"
seta cg_overheadNamesMaxDist "10000"
seta cg_overheadNamesSize "0.5"
seta cg_overheadRankSize "0.5"
seta cg_predictItems "1"
seta cg_scoreboardBannerHeight "35"
seta cg_scoreboardHeaderFontScale "0.3"
seta cg_scoreboardHeight "435"
seta cg_scoreboardItemHeight "18"
seta cg_scoreboardPingHeight "0.7"
seta cg_scoreboardPingWidth "0.036"
seta cg_scoreboardRankFontScale "0.25"
seta cg_scoreboardScrollStep "3"
seta cg_scoreboardWidth "400"
seta cg_ScoresPing_BgColor "0.25098 0.25098 0.25098 0.501961"
seta cg_ScoresPing_HighColor "0.8 0 0 1"
seta cg_ScoresPing_Interval "100"
seta cg_ScoresPing_LowColor "0 0.74902 0 1"
seta cg_ScoresPing_MaxBars "4"
seta cg_ScoresPing_MedColor "0.8 0.8 0 1"
seta cg_scriptIconSize "0"
seta cg_sprintMeterDisabledColor "0.8 0.1 0.1 0.2"
seta cg_sprintMeterEmptyColor "0.7 0.5 0.2 0.8"
seta cg_sprintMeterFullColor "0.8 0.8 0.8 0.8"
seta cg_subtitleMinTime "3"
seta cg_subtitles "1"
seta cg_subtitleWidthStandard "520"
seta cg_subtitleWidthWidescreen "520"
seta cg_teamChatsOnly "0"
seta cg_viewZSmoothingMax "16"
seta cg_viewZSmoothingMin "1"
seta cg_viewZSmoothingTime "0.1"
seta cg_voiceIconSize "0"
seta cg_weaponCycleDelay "0"
seta cg_weaponHintsCoD1Style "1"
seta cg_youInKillCamSize "6"
seta cl_allowDownload "1"
seta cl_anonymous "0"
seta cl_connectionAttempts "10"
seta cl_freelook "1"
seta cl_maxpackets "30"
seta cl_maxPing "800"
seta cl_mouseAccel "0"
seta cl_packetdup "1"
seta cl_pitchspeed "140"
seta cl_punkbuster "1"
seta cl_voice "1"
seta cl_wwwDownload "1"
seta cl_yawspeed "140"
seta com_hunkMegs "1024"
seta com_introPlayed "1"
seta com_maxfps "0"
seta com_recommendedSet "1"
seta compassClampIcons "1"
seta compassCoords "740 3590 400"
seta compassDebug "0"
seta compassECoordCutoff "37"
seta compassFriendlyHeight "15"
seta compassFriendlyWidth "15"
seta compassMaxRange "2500"
seta compassMinRadius "0.0001"
seta compassMinRange "0.0001"
seta compassObjectiveArrowHeight "16"
seta compassObjectiveArrowOffset "2"
seta compassObjectiveArrowRotateDist "5"
seta compassObjectiveArrowWidth "16"
seta compassObjectiveDrawLines "1"
seta compassObjectiveHeight "16"
seta compassObjectiveIconHeight "16"
seta compassObjectiveIconWidth "16"
seta compassObjectiveMaxHeight "70"
seta compassObjectiveMaxRange "2048"
seta compassObjectiveMinAlpha "1"
seta compassObjectiveMinHeight "-70"
seta compassObjectiveNumRings "10"
seta compassObjectiveRingSize "64"
seta compassObjectiveRingTime "10000"
seta compassObjectiveTextHeight "18"
seta compassObjectiveTextScale "0.3"
seta compassObjectiveWidth "16"
seta compassPlayerHeight "15"
seta compassPlayerWidth "15"
seta compassRadarLineThickness "0.4"
seta compassRadarPingFadeTime "4"
seta compassRadarUpdateTime "4"
seta compassRotation "1"
seta compassSize "1"
seta compassSoundPingFadeTime "2"
seta compassTickertapeStretch "0.5"
seta con_errormessagetime "8"
seta con_gameMsgWindow0FadeInTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow0FadeOutTime "0.5"
seta con_gameMsgWindow0Filter "gamenotify obituary"
seta con_gameMsgWindow0LineCount "4"
seta con_gameMsgWindow0MsgTime "5"
seta con_gameMsgWindow0ScrollTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow0SplitscreenScale "1.5"
seta con_gameMsgWindow1FadeInTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow1FadeOutTime "0.5"
seta con_gameMsgWindow1Filter "boldgame"
seta con_gameMsgWindow1LineCount "5"
seta con_gameMsgWindow1MsgTime "8"
seta con_gameMsgWindow1ScrollTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow1SplitscreenScale "1.5"
seta con_gameMsgWindow2FadeInTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow2FadeOutTime "0.5"
seta con_gameMsgWindow2Filter "subtitle"
seta con_gameMsgWindow2LineCount "7"
seta con_gameMsgWindow2MsgTime "5"
seta con_gameMsgWindow2ScrollTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow2SplitscreenScale "1.5"
seta con_gameMsgWindow3FadeInTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow3FadeOutTime "0.5"
seta con_gameMsgWindow3Filter ""
seta con_gameMsgWindow3LineCount "5"
seta con_gameMsgWindow3MsgTime "5"
seta con_gameMsgWindow3ScrollTime "0.25"
seta con_gameMsgWindow3SplitscreenScale "1.5"
seta con_inputBoxColor "0.25 0.25 0.2 1"
seta con_inputHintBoxColor "0.4 0.4 0.35 1"
seta con_matchPrefixOnly "1"
seta con_minicon "0"
seta con_miniconlines "5"
seta con_minicontime "4"
seta con_outputBarColor "1 1 0.95 0.6"
seta con_outputSliderColor "0.15 0.15 0.1 0.6"
seta con_outputWindowColor "0.35 0.35 0.3 0.75"
seta con_restricted "0"
seta con_typewriterColorGlowCheckpoint "0.6 0.5 0.6 1"
seta con_typewriterColorGlowCompleted "0 0.3 0.8 1"
seta con_typewriterColorGlowFailed "0.8 0 0 1"
seta con_typewriterColorGlowUpdated "0 0.6 0.18 1"
seta con_typewriterDecayDuration "700"
seta con_typewriterDecayStartTime "6000"
seta con_typewriterPrintSpeed "50"
seta drew_notes "1"
seta dynEnt_active "1"
seta fx_draw "1"
seta fx_drawClouds "1"
seta fx_marks "0"
seta fx_marks_ents "0"
seta fx_marks_smodels "0"
seta fx_sort "0"
seta g_allowvote "1"
seta g_antilag "1"
seta g_banIPs ""
seta g_clonePlayerMaxVelocity "80"
seta g_deadChat "1"
seta g_dropForwardSpeed "10"
seta g_dropHorzSpeedRand "100"
seta g_dropUpSpeedBase "10"
seta g_dropUpSpeedRand "5"
seta g_log "games_mp.log"
seta g_logSync "0"
seta g_oldVoting "1"
seta g_playerCollisionEjectSpeed "25"
seta g_redCrosshairs "1"
seta g_useGear "1"
seta g_useholdspawndelay "500"
seta g_voiceChatTalkingDuration "500"
seta g_voteAbstainWeight "0.5"
seta hud_deathQuoteFadeTime "1000"
seta hud_enable "1"
seta hud_fade_ammodisplay "0"
seta hud_fade_compass "0"
seta hud_fade_healthbar "2"
seta hud_fade_offhand "8"
seta hud_fade_sprint "1.7"
seta hud_fade_stance "1.7"
seta hud_fadeout_speed "0.1"
seta hud_flash_period_offhand "0.5"
seta hud_flash_time_offhand "2"
seta hud_health_pulserate_critical "0.5"
seta hud_health_pulserate_injured "1"
seta hud_health_startpulse_critical "0.33"
seta hud_health_startpulse_injured "1"
seta in_mouse "1"
seta loc_forceEnglish "0"
seta loc_language "0"
seta m_filter "0"
seta m_forward "0.25"
seta m_pitch "0.016"
seta m_side "0.25"
seta m_yaw "0.022"
seta monkeytoy "0"
seta mss_khz "44"
seta net_noipx "0"
seta net_noudp "0"
seta net_socksEnabled "0"
seta net_socksPassword ""
seta net_socksPort "1080"
seta net_socksServer ""
seta net_socksUsername ""
seta pb_sleep "500"
seta r_aaAlpha "off"
seta r_aaSamples "1"
seta r_altModelLightingUpdate "1"
seta r_aspectRatio "auto"
seta r_autopriority "0"
seta r_colorbits "32"
seta r_compressmodels "1"
seta r_customMode ""
seta r_debugLineWidth "1"
seta r_depthbits "16"
seta r_depthPrepass "0"
seta r_depthPrepassModels "0"
seta r_detail "0"
seta r_distortion "0"
seta r_dlightLimit "0"
seta r_dof_enable "0"
seta r_drawDecals "0"
seta r_drawSun "0"
seta r_drawWater "0"
seta r_ext_compiled_vertex_array "1"
seta r_ext_compress_textures "1"
seta r_ext_compressed_textures "1"
seta r_ext_multitexture "1"
seta r_ext_NV_fog_dist "0"
seta r_ext_texture_env_add "1 "
seta r_ext_texture_filter_anisotropic "0"
seta r_ext_transform_hint "1"
seta r_fastSkin "1"
seta r_fastsky "1"
seta r_fog "1"
seta r_forceLod "none"
seta r_fullscreen "1"
seta r_gamma "1.50"
seta r_glow "1"
seta r_glow_allowed "0"
seta r_gpuSync "adaptive"
seta r_ignorehwgamma "0"
seta r_inGameVideo "0"
seta r_lodBias "0"
seta r_lodBiasRigid "0"
seta r_lodBiasSkinned "0"
seta r_lodScale "1"
seta r_lodScaleRigid "4"
seta r_lodScaleSkinned "4"
seta r_monitor "0"
seta r_multiGpu "0"
seta r_normal "0"
seta r_nv_fence "0 "
seta r_nv_fog_available "0"
seta r_nv_fog_dist "0"
seta r_nv_fogdist_mode "GL_EYE_RADIAL_NV"
seta r_nv_register_combiners "0 "
seta r_nv_texture_shader "0"
seta r_nv_vertex_array_range "0 "
seta r_optimize "1"
seta r_optimizeLightmaps "1"
seta r_optimizeXModels "5"
seta r_outdoor "1"
seta r_outdoorAwayBias "32"
seta r_outdoorDownBias "0"
seta r_outdoorFeather "8"
seta r_picmip "3"
seta r_picmip_bump "3"
seta r_picmip_manual "1"
seta r_picmip_spec "3"
seta r_picmip_water "1"
seta r_polygonOffsetBias "-1"
seta r_polygonOffsetScale "-1"
seta r_portalBevels "0.7"
seta r_preloadShaders "1"
seta r_rendererInUse "Shader model 2.0"
seta r_rendererPreference "Shader model 2.0"
seta r_specular "0"
seta r_subdivisions "999"
seta r_sunflare_max_size "669.9"
seta r_swapInterval "0"
seta r_texFilterAnisoMax "1"
seta r_texFilterAnisoMin "3"
seta r_texFilterMipMode "Unchanged"
seta r_texturebits "32"
seta r_vsync "0"
seta r_zFeather "0"
seta ragdoll_enable "0"
seta ragdoll_max_simulating "0"
seta rate "25000"
seta sc_enable "0"
seta sm_enable "0"
seta sm_maxLights "1"
seta sm_spotEnable "1"
seta snaps "20"
seta snd_bits "16"
seta snd_cinematicVolumeScale "0.85"
seta snd_debugReplace "0"
seta snd_drawEqChannels "0"
seta snd_drawEqEnts "0"
seta snd_enableEq "0"
seta snd_errorOnMissing "0"
seta snd_khz "44"
seta snd_levelFadeTime "250"
seta snd_outputConfiguration "Windows default"
seta snd_slaveFadeTime "500"
seta snd_touchStreamFilesOnLoad "0"

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
sianaashoor
یکشنبه 26 خرداد 1392
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی